Foreldresamarbeid

Vi arbeider for et naturlig og godt forhold til foreldrene, preget av åpenhet og humør. Hovedgrunnlaget for gode lærevilkår for barnet er trygghetsfølelse. For å oppnå dette, ønsker vi at foreldrene er aktivt med og hjelper oss til å lære deres barn å kjenne. Dette gjøres ved daglig kontakt med foreldrene, foreldremøter og foreldresamtaler.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Det har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hver fremmøtt.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.